با تکنسین های ما آشنا شوید

امین محمدیان

تکنسین نصب

امیرولیزاده

تکنسین نصب و تعمیر

پیمان فرامرزی

تکنسین نصب


حسین فرزانه

تکنسین نصب و تعمیر


 

فرم نظرسنجی تکنسین های تبریز TV


ابتدا فرد مورد نظر را انتخاب کنید


قبل ار تعمیر هزینه ی تقریبی اعلام شده است؟


برخورد تکنسین خوب بود؟


ایراد را به طور صحیح تشخیص دادن؟


آیا این مرکز را به دوستان خود معرفی میکنیم؟


در صورت داشتن پیشنهادات و انتفاد در این قسمت ذکر شود یا علت نارضایی را اعلام کنید
whatsapp